Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FALCON-Jihlava s. r. o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou platné od  1. 1.2011 do odvolání. Uvedené ceny v ceníku a v obchodě jsou doporučené maloobchodní bez DPH.
Smluvní rabaty z ceníku poskytujeme dle velikosti a regionálního významu odběratele a s přihlédnutím k velikosti odběrů v uplynulém období. Poskytnutý rabat je uveden na titulní straně ceníku výrobků a obchodního ceníku. V případě uvedení individuálního rabatu u jednotlivých položek je jeho platnost nadřazena rabatu, který je uveden na titulní straně.
Příklad pro správný výpočet nákupní ceny :
       Doporučená MOC 50,- Kč  -  Rabat 15 %  =  Nákupní cena 42,50 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

U nových zákazníků jsou platby za první tři dodávky zboží realizovány na zálohu, dobírku nebo v hotovosti. Pro úhradu dalších dodávek platí podmínky bezhotovostní platby nebo po dohodě jinou formou.   
U stávajících zákazníků a smluvních partnerů je možná úhrada faktury bankovním převodem v případě, že objem zásilky přesahuje 3.000,- Kč bez DPH. Splatnost faktur činí 14 dnů od data odeslání zboží. V případě nezaplacené faktury (faktury po splatnosti) se odběratel písemně informuje o faktuře(fakturách) po splatnosti a objednávka se z naší strany může vykrýt formou hotovostní úhrady (dobírka nebo hotově).V případě úhrady na zálohu, dobírku a v hotovosti je poskytnuto navýšení smluvního rabatu o 2%. 
Daňový doklad(faktura) je vystavován a zasílán e-mailem v elektronické podobě (PDF) s elektronickým podpisem. V písemné podobě je zasílán pouze na požádání.

 

 DODACÍ PODMÍNKY


Objednávky jsou přijímány telefonicky, poštou, faxem nebo e-mailem. Firma si vyhrazuje právo neoznamovat zákazníkovi zboží které není skladem a neevidovat objednávku. 
Standartně je zboží ze skladu dodáno ve lhůtě 3 dnů od data přijetí objednávky. V případě zboží označeného v ceníku slovy “na objednávku”, “nutno objednat” nebo zboží v ceníku neuvedené je obecná dodací lhůta 14 dnů od data přijetí objednávky. 
Doprava zboží je realizována přepravní společností na místo určení, dle dispozic zákazníka uvedených na objednávce. 
U dodávek v celkové hodnotě od 3.000,- Kč bez DPH je doprava zahrnuta  již v ceně zboží. Při vlastní dopravě zákazníka je, u zásilek v této hodnotě, poskytnuto navýšení smluvního rabatu o 1%.  
V případě kdy odběratel platí dopravu a balné je účtována sazba 90,- Kč bez DPH.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Na zboží dodané naší společností poskytujeme záruku 2 roky od data prodeje, pokud není v záručních listech uvedena záruka delší. Záruka se vztahuje na závady vzniklé při výrobě. Za vady vzniklé neodbornou montáží, nedodržením technických parametrů nebo pokynů obsažených v návodu neručíme.
Veškeré reklamace týkající se dodávky zboží (tj. množstevní rozdíly, záměna zboží, poškozené zboží vlivem přepravy atp.) budou přijímány pouze písemnou formou nejdéle do 3 dnů od data převzetí zásilky kupujícím. Jestliže kupující v této lhůtě nezajistí kontrolu zásilky, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při kontrole jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží před jeho převzetím. Reklamace ostatních závad budou přijímány v rámci příslušné záruční lhůty po předložení dokladu o nákupu nebo řádně vyplněného záručního listu.
Dle zákona 22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na stanovené výrobky, které jsou předmětem dodávky (dodávek), bylo vydáno prohlášení o shodě. Za obaly uvedených balených výrobků (na dodacím listě nebo faktuře), byl uhrazen pod identifikačním čísel EK-F00041085, poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu firmě EKO-KOM, a.s. .

VYHRAZENÍ VLASTNICTVÍ

Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení faktury, včetně úroků z prodlení nebo vedlejších nákladů vlastnictvím naší společnosti.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Skladování výrobků se řídí normou ČSN 64 0090 (skladování výrobků z plastů). V případě porušení těchto podmínek se na tyto výrobky záruka nevztahuje.

ZMĚNY

Firma si vyhrazuje právo na změnu cen zapříčiněnou cenovým vývojem, změn parametrů výrobků technickým vývojem a případné chyby v textech či vyobrazeních.

Šetříme životní prostředí.
Do našich výrobků je vkládána vlastní myšlenka a snaha vytvářet výrobky co nejjednodušší a nejlehčí, tak aby šetřily životní prostředí.


Společnost FALCON - Jihlava s. r. o. děkuje všem svým obchodním
partnerům za jejich zájem o naše výrobky a zboží.

   
   Váhy výrobků uvedené v ceníku a na stránkách jsou orientační.


Fax: +420 567 309 235
Telefon: +420 567 310 717
+420 567 322 328
e-mail: info@falcon-jihlava.cz
FALCON-Jihlava s.r.o.
Žižkova 2049/56
586 01 Jihlava